Pravidlá súťaže

Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže o dva hrnčeky s názvom „Valentínska súťaž” (ďalej len „súťaž“) je občianske združenie Agapé Slovensko, Banšelova 19, 821 04 Bratislava 2, IČO: 317 69 004 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Cieľom súťaže je podpora a propagácia aktivít usporiadateľa.

Trvanie súťaže:

Do súťaže sa možno zapojiť od 14. 2. 2023 do 16. 2. 2023. Žrebovanie výhercu prebehne do 18. 2. 2023.

Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá má viac ako 18 rokov
  • ktorá splnila všetky podmienky účasti v súťaži podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami súťaže.

Podmienky súťaže:

Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže napíše do komentára vlastné dokončenie vety „Láska je…“

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru k občianskemu združeniu Agapé Slovensko, a ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou. Prevádzkovateľ má právo vylúčiť zo súťaže viacnásobné odpovede. Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza. 

Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

Žrebovanie:

Žrebovanie súťaže prebehne pod dohľadom 2 zamestnancov usporiadateľa do dvoch dní po skončení konania súťaže, náhodným výberom zo zoznamu účastníkov súťaže pomocou aplikácie CommentPicker. Usporiadateľ bude výhercu súťaže kontaktovať s oznámením o výhre v priebehu 3 pracovných dní od termínu žrebovania. Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom správy na svoj profil na sociálnej sieti. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka súťaže v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

Výhra:

Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovnú výhru: dva biele keramické hrnčeky s valentínskou potlačou.

Oznámenie výhry:

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry správou na svoj profil na sociálnej sieti.

V prípade, že sa Usporiadateľovi nepodarí s Výhercom skontaktovať do 3 dní od žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

Výhra bude výhercovi odoslaná do 14 dní od termínu žrebovania.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník.

Osobné údaje:

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje sa spracúvajú v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov usporiadateľa a môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa. 

Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu nevyhnutnú na spracovanie údajov (resp. max. 2 roky) a môže byť kedykoľvek po skončení súťaže odvolaný písomnou formou na info@agapeslovensko.sk. 

Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. 

Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. 

Dane:

Usporiadateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Tieto Pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

V Bratislave, 13. 2. 2023

Ing. Tomáš Majer, riaditeľ o. z. Agapé Slovensko