Verejné zmluvné podmienky o obstaraní tábora SpeakOut

podľa ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“)

I.     Vymedzenie pojmov

   1. SpeakOut je 6-dňový anglický konverzačný jazykový tábor pre mládež vo veku 15 – 19 rokov. Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 14. 3. 2013 je tábor SpeakOut klasifikovaný ako vzdelávacie podujatie. Takáto pobytová akcia nie je zotavovacím podujatím v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ďalej len „vzdelávacie podujatie“.
   2. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Organizátor vzdelávacieho podujatia SpeakOut, ktorým je občianske združenie AGAPÉ SLOVENSKO, zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, číslo spisu: VVS/1-900/90-8271-5; IČO: 31769004, DIČ: 2020949040 (ďalej len „Organizátor“) a Objednávateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony: zväčša plnoletý účastník vzdelávacieho podujatia SpeakOut alebo zákonný zástupca neplnoletého účastníka (ďalej len „Objednávateľ”).
   3. Zmluvný vzťah medzi Organizátorom a Objednávateľom vzniká vyplnením online prihlášky na webovej stránke Speakout.sk a súhlasom Objednávateľa s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
   4. Účastníkom tábora SpeakOut sa môže stať študent strednej školy, resp. absolvent strednej školy, ktorý spĺňa vekové kritériá (15 – 19 rokov do dňa nástupu na vzdelávacie podujatie), jazykové kritériá (komunikácia v anglickom jazyku minimálne na úrovni A1) a zaplatí účastnícky poplatok v aktuálnej výške uvedenej na webovej stránke Organizátora a v informačných materiáloch (ďalej len „Účastník“).

II.    Podmienky prijatia Účastníka na vzdelávacie podujatie SpeakOut

   1. Objednávateľ je povinný v prihláške a v doplnkových tlačivách uviesť úplné, pravdivé a platné údaje.
   2. Objednávateľ, ktorý záväzne prihlásil svoje dieťa na vzdelávacie podujatie:

a.     uhradí účastnícky poplatok bankovým prevodom na číslo účtu: SK08 3100 0000 0040 0084 0307 vedeného v Prima banke najneskôr 14 kalendárnych dní pred nástupom na vzdelávacie podujatie;
b.    výška účastníckeho poplatku vyplýva z propagačných materiálov a aktuálnej webovej ponuky Organizátora;
c.    do poznámky pre prijímateľa platby Objednávateľ uvedie meno a priezvisko účastníka a názov akcie „SPEAK OUT“.

   1. Pri nástupe na vzdelávacie podujatie Objednávateľ odovzdáva:
    1. Podpísaný Informovaný súhlas, ktorý Organizátor zašle Objednávateľovi pri potvrdení prijatia na vzdelávací pobyt;
    2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti;
     Za pravdivosť údajov vo Vyhlásení zodpovedá Objednávateľ. V prípade, že dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov podujatia, je Organizátor oprávnený vymáhať týmto vzniknutú náhradu škody od Objednávateľa, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
    3. Kópiu kartičky poistenca účastníka vzdelávacieho podujatia (pre prípad nutnosti lekárskeho ošetrenia počas podujatia).
   2. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcov – najmä v prípade naplnenia kapacity vzdelávacieho podujatia, resp. zrušiť akciu v prípade malého počtu účastníkov. V tom prípade Organizátor vráti zaplatený účastnícky poplatok na účet, z ktorého bol prijatý.

 
III.   Organizácia vzdelávacieho podujatia

   1. Organizátor nezabezpečuje spoločnú dopravu na vzdelávacie podujatie.
   2. Objednávateľ je povinný rešpektovať určený čas príchodu účastníkov na vzdelávacie podujatie a odchodu z neho.
   3. Program a priebeh vzdelávacieho podujatia zabezpečuje tím pracovníkov Organizátora a dobrovoľných vedúcich poverených Organizátorom.
   4. Za priebeh vzdelávacieho podujatia zodpovedá jeho hlavný vedúci.
   5. Program tábora je zameraný na upevňovanie a prehlbovanie vedomostí účastníkov v anglickom jazyku formou neformálneho vyučovania a spoločných voľnočasových aktivít pod vedením zahraničných i slovenských anglicky hovoriacich lektorov. Paralelným zameraním táborov je práca s mládežou v duchu kresťanských hodnôt a upevňovanie charakteru, morálky a hodnotového systému mladých ľudí a zároveň prevencia proti rizikovému správaniu mládeže.
   6. Počas vzdelávacieho podujatia majú účastníci zabezpečené ubytovanie v hoteli. Účastníci sú rozdelení na izbách podľa pohlavia.
   7. Účastníci majú zabezpečenú celodennú stravu formou plnej penzie. Rôzne formy diét nie sú nárokové, ich podávanie závisí od možností a ochoty personálu zariadenia (potrebné uviesť pri registrácii účastníka na vzdelávacie podujatie).
   8. Rodičia a návštevníci účastníka nemajú prístup do ubytovacej a stravovacej časti ubytovacieho zariadenia bez súhlasu hlavného vedúceho vzdelávacieho podujatia.
   9. Organizátor neodporúča nosiť si na vzdelávacie podujatie predmety vyššej hodnoty, drahé oblečenie, cennú elektroniku (počítače, tablety, fotoaparáty a pod.) a finančnú hotovosť vo vyšších sumách. Organizátor nezodpovedá za osobné veci účastníkov, nemá povinnosť riešiť ich stratu, či zabezpečovať ich nález a vrátenie.
   10. Je zakázané prinášať na vzdelávacie podujatie: alkohol, drogy či iné návykové látky, lieky (s výnimkou tých, čo účastník pravidelne užíva a uvedie v informovanom súhlase), zbrane akéhokoľvek druhu a iné nebezpečné predmety.

 
IV. Pravidlá správania sa na vzdelávacom podujatí

   1. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi hlavného vedúceho a ďalších vedúcich podujatia, dodržať táborový poriadok uvedený na webstránke organizátora a zdržať sa správania, ktoré môže poškodzovať ostatných účastníkov podujatia.
   2. V prípade nevhodného správania účastníka, ako napr. nerešpektovanie pokynov vedúcich, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie v priestoroch hotela, užívanie omamných látok, poškodzovanie majetku, rušenie nočného pokoja atď., je účastník povinný na základe rozhodnutia hlavného vedúceho bezodkladne a bez nároku na vrátenie poplatku za nečerpané služby odísť zo vzdelávacieho podujatia (resp. okamžitý odchod neplnoletého účastníka zabezpečí jeho zákonný zástupca).
   3. V prípade, že účastník spôsobí na vzdelávacom podujatí škodu, on, resp. jeho zákonný zástupca je povinný túto škodu nahradiť do skončenia vzdelávacieho podujatia.

 
V.    Ochorenia a úrazy

   1. Ak účastník pravidelne užíva lieky, je nutné túto skutočnosť oznámiť Organizátorovi. Organizátor nie je zodpovedný za podávanie liekov, ktoré si účastník prinesie na vzdelávacie podujatie.
   2. Organizátorovi vzdelávacieho podujatia zo zákona nevyplýva povinnosť zabezpečiť stálu prítomnosť lekára alebo iného zdravotníckeho personálu na vzdelávacom podujatí. Na každom podujatí je však prítomná poverená osoba, ktorá dokáže vykonať jednoduché zdravotnícke úkony a v prípade potreby zabezpečiť odvoz účastníka do lekárne, k lekárovi alebo na pohotovosť.
   3. V prípade vzniku závažného úrazu je hlavný vedúci vzdelávacieho podujatia povinný zabezpečiť ošetrenie účastníka a v prípade neplnoletého dieťaťa bezodkladne informuje zákonného zástupcu o jeho zdravotnom stave.
   4. Infekčné ochorenie oprávňuje organizátora k ukončeniu pobytu účastníka na náklady zákonného zástupcu. Organizátor vráti zákonnému zástupcovi poplatok za neposkytnutú stravu počnúc nasledujúcim dňom.
   5. Ak v prípade závažného úrazu alebo ochorenia účastníka nie je možná jeho ďalšia účasť na vzdelávacom podujatí, zákonný zástupca je povinný zabezpečiť odchod neplnoletého účastníka zo vzdelávacieho podujatia obratom po prijatí informácie od vedúceho akcie. O závažnosti ochorenia alebo úrazu rozhoduje na základe dostupných informácií hlavný vedúci.
   6. V prípade odmietnutia zákonného zástupcu zabezpečiť predčasný́ odchod účastníka, Organizátor má právo na refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie transportu účastníka letného tábora k zákonnému zástupcovi.

 
VI. Storno podmienky

   1. V prípade, že sa účastník nemôže zúčastniť vzdelávacieho podujatia, je povinný bezodkladne informovať Organizátora.
   2. Ak sa účastník rozhodne nezúčastniť vzdelávacieho podujatia, Organizátor to považuje za jednostranné odstúpenie od zmluvy a účtuje Objednávateľovi storno poplatok:
 • a.     v prípade stornovania 7 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno poplatok 25 % z ceny pobytu;
 • b.    v prípade stornovania 6 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu.
   1. V prípade ochorenia účastníka je nutné predložiť objektívnu lekársku správu ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave účastníka, ktorá nedovoľuje jeho účasť na tábore. V prípade neúčasti účastníka na tábore z vážnych zdravotných dôvodov Organizátor vráti účastnícky poplatok po odpočítaní reálne vynaložených nákladov Organizátora na účet Objednávateľa spravidla do dvoch týždňov po skončení vzdelávacieho podujatia.
   2. Ak dôjde k závažným nepredvídaným skutočnostiam z dôvodu a) vyššej moci (tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, protipandemické opatrenia a pod.), b) zlyhania prevádzkyschopnosti zariadenia a pod., c) z dôvodu neobsadenosti podujatia dostatočným počtom účastníkov; Organizátor má právo zrušiť resp. predčasne ukončiť vzdelávacie podujatie. Organizátor v takom prípade bezodkladne informuje Objednávateľa, ktorý má potom nárok na vrátenie účastníckeho poplatku po odpočítaní reálne vynaložených nákladov Organizátora.
   3. V prípade predčasného odchodu účastníka zo vzdelávacieho podujatia z rozhodnutia jeho zákonného zástupcu, resp. kvôli zdravotnému stavu alebo z dôvodu vylúčenia vedúcimi na základe zásadného porušovania pravidiel, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie pomernej časti účastníckeho poplatku.

 
VII.  Ochrana osobných údajov

   1. Objednávateľ berie na vedomie, že Organizátor bude v súvislosti s uzatvorenou prihláškou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať osobné údaje účastníka vzdelávacieho podujatia (príp. jeho zákonného zástupcu). Účastník je na účely bodu VII. označený aj ako „dotknutá osoba“. Dotknutá osoba, resp. jej zákonný zástupca, uzavretím Zmluvy s Organizátorom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať Organizátorovi.
   2. Organizátor sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
   3. Organizátor bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, kontaktný telefón, e-mail, navštevovaná škola a ročník, meno a priezvisko zákonného zástupcu, telefónne číslo zákonného zástupcu,  (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného prihláškou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti s prihláškou. Osobné údaje bude Organizátor spracúvať tiež na účely kontaktovania dotknutej osoby v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je Organizátor oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 5 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z prihlášky. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu.
   4. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem, nakoľko dotknutej osobe poskytol službu a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich službách a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a Organizátor už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel je Organizátor oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
   5. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby (dieťaťa) v rozsahu: fotografie a video materiál z podujatí organizovaných Organizátorom (taktiež ako „osobné údaje“) výhradne na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje môžu byť zverejnené na webových stránkach alebo sociálnych sieťach Organizátora alebo v tlačených materiáloch. Videá a fotografie sú zverejňované za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných Organizátorom a môžu byť využité aj v rámci propagačných a fundraisingových aktivít Organizátora. Diela zhotovené Organizátorom podliehajú zákonu o autorských právach č. 185/2015 Z. z. , jediným vlastníkom a autorom je o. z. AGAPÉ SLOVENSKO.
   6. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
   7. Organizátor nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
   8. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t. j. aj ich poskytnutie Organizátorovi na účel špecifikovaný v ods. VII. 3. tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie prihlášky. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť prihlášku. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie Organizátorovi na účel špecifikovaný v ods. VII. 4. je založené na oprávnenom záujme Organizátora a je možné sa voči tomuto spracúvaniu ohradiť. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t. j. aj ich poskytnutie Organizátorovi na účel špecifikovaný v ods. VII. 5. je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie prihlášky.
   9. Organizátor sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
   10. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže Organizátor poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom Organizátora a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/subjektmi priamo prepojenými s Organizátorom, osobám ktorým Organizátor postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo zmluvy, osobám ktoré poskytujú Organizátorovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti Organizátora). Iným príjemcom je Organizátor osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
   11. V prípade ak Organizátor poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Organizátor vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
   12. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom, na ich opravu, prenos a vymazanie tak, ako je to špecifikované v Zásady ochrany osobných údajov AGAPÉ SLOVENSKO
   13. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na Organizátora, a to elektronicky cez emailovú adresu gdpr@agapeslovensko.sk.
   14. Dotknutá osoba uzatvorením prihlášky potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Organizátora oboznámil aj iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje Organizátorovi poskytol a dotknutá osoba voči týmto osobám splnila informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 
VIII. Záverečné ustanovenia

  1. Všeobecné podmienky sú zverejnené na webovej stránke organizátora (www.speakout.sk) a platia od 30. 3. 2022.
  2. Objednávateľ vyplnením záväznej registrácie na vzdelávacie podujatie prehlasuje, že si prečítal, porozumel a v plnom rozsahu súhlasí s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.
  3. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 141/2014 Z. z. 3.
  4. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VZP nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia.
  5. Účastníci zmluvného vzťahu súhlasia, že v prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. I ods. c týchto VZP sa budú všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad alebo zánik tejto zmluvy riadiť slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany sa rozhodli pre slovenské právo a teda rozhodným právom budú platné predpisy Slovenskej republiky a to všetko v súlade s ust. § 9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Táto prihláška sa teda spravuje slovenským právom na základe dohody zmluvných strán v zmysle ustanovenia § 37e ods. 1 písm. zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie sporov zo Zmluvy a/alebo zo vzťahov, ktoré s nimi, ich obsahom a/alebo ich predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, patrí výlučne slovenskému súdu. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť v prípade sporu s Organizátorom na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s Organizátorom prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to menej formálne a bezplatne, ide teda o dosiahnutie zmieru alebo dohody medzi zmluvnými stranami. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.

Agapé Slovensko, Banšelova 19, 821 04 Bratislava; Ing. Tomáš Majer – riaditeľ; 0904 441 003,  info@speakout.sk